Sertifikat Akreditasi

Sertifikat Akreditasi

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes 0305/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2022
Menyatakan :

PROGRAM STUDI SARJANA PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS SAM RATULANGI, MANADO
Terakreditasi UNGGUL

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 12 Mei 2027

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes 0306/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2022
Menyatakan :

PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER DOKTER UNIVERSITAS SAM RATULANGI, MANADO
Terakreditasi UNGGUL

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 12 Mei 2027